باز هم طبیعت خداوند هدیه داد

ورپشت پوشیده از مه

ورپشت سرپوشیده از مه چقدر خوشحال شدیم گفتیم برف اومده ها

ورپشت سرپوشیده از مه 😊 چقدر خوشحال شدیم گفتیم برف اومده ها😁