باز هم افتخار برای ورپشت

حسین رضایی و امیر محمد شریفی افتخار آفریدند

در مراسم دهه فجر صورت گرفت

کسب مقام دوم کاتا انفرادی و مقام سوم کمیته توسط حسین رضایی فرزند بهمن و مقام سوم کاتای اقای امیر محمد شریفی در مسابقات قهرمانی شهرستان نجف آباد را خدمت ایشان ،مربیان زحمتکش آقای مرتضی شریفی و استاد حیدری و جامعه ورزش روستای ورپشت تبریک عرض می نماییم.