به یمن نزول رحمت خدای متعال

عکس‌های ارسالی مردمی در مسابقه عکاسی ورپشت برفی

رحمت خدا بر ما فزونی باد، این رحمت را شما برایمان به تصویر کشیدید