برگزاری جشن های یلدا در مراکز آموزشی

برگزاری جشن یلدا در دبستان شهید اشرفی روستای ورپشت جشن یلدا در مهد قرآن کوثر ورپشت

برگزاری جشن یلدا در دبستان شهید اشرفی روستای ورپشت

جشن یلدا در مهد قرآن کوثر ورپشت