وجه تسمیه روستای ورپشت

از نظر نام به چند دلیل نام این روستا را ورپشت نهاده اند که ذیلا به چند مورد اشاره می شود : الف – بنا به گفته و قول پدران و بزرگان روستا قوم اولیه ای که به این سرزمین کوچ کرده و سکنی گزیده است ، از اقوام لر و ایل بختیاری بوده که قلعه […]

از نظر نام به چند دلیل نام این روستا را ورپشت نهاده اند که ذیلا به چند مورد اشاره می شود :

الف – بنا به گفته و قول پدران و بزرگان روستا قوم اولیه ای که به این سرزمین کوچ کرده و سکنی گزیده است ، از اقوام لر و ایل بختیاری بوده که قلعه ای بر بالای تپه و برپشت سخره و سنگ بنا نهاده و در آن مسقر شدند و چون واژه ی برد به لهجه ی لری به معنی سنگ است کلمه ی برد پشت را از همین واژه گرفته اند ، به معنای این که منازل و ساختمانها بر پشت سنگ ساخته شده است و به مرور زمان واژه ی برد پشت به ورپشت ابدال یافته است .

ب – همانطور که در موقعیت جغرا فیایی اشاره گردید بیشتر زمینهای این روستا از ماهور و پشته تشکیل شده است و بنا به قولی پر پشت بوده که باز کلمه ی پر پشت به ورپشت بدل گردیده است .

ج – گویند خانی اکثر روستاهای این منطقه را فتح و اموالشان را به غارت برده است و چون نوبت به این روستا می رسد با مقاومت و پایداری مردمش روبرو می شود وبه هیچ نحوی نمی تواند بر آنها فایق آید .به ناچار منصرف شده و می گوید چقدر این روستا بد پشت است و نمی توان بر آنها مسلط شد که باز کلمه ی بد پشت به ورپشت تبدیل گشته است .