برگزاری جشن انقلاب مهد قرآن کوثر

برگزاری جشن انقلاب مهد قرآن کوثر با همکاری مهد شهر رضوانشهر با حضور صمیمی شهردار محترم رضوانشهر جناب آقای حجت الله کارگران کانال مردمی ورپشت @Varposhtonline

برگزاری جشن انقلاب مهد قرآن کوثر با همکاری مهد شهر رضوانشهر با حضور صمیمی شهردار محترم رضوانشهر جناب آقای حجت الله کارگران

کانال مردمی ورپشت
@Varposhtonline