رفع شبهه پیرامون عکس سرکار خانم شجاعی

خیلی از اعضا فرمودن که عکس خانم شجاعی برای ورپشت نیست و … عکس مشابه #صرفا_جهت_اطلاع کانال مردمی ورپشت

خیلی از اعضا فرمودن که عکس خانم شجاعی برای ورپشت نیست و …

عکس مشابه

#صرفا_جهت_اطلاع

کانال مردمی ورپشت