تشکر از هیئت شبیه خوانی

تقدیر و تشکر ویژه داریم از هیئت شبیه خوانی ، گروه موزیک وتمامی کسانی که به هر نحوی برای برپا شدن این مجالس زحمت می کشند سایت مردمی ورپشت Www.Varposht.ir 🎍کانال مردمی ورپشت @Varposhtonline

تقدیر و تشکر ویژه داریم از هیئت شبیه خوانی ، گروه موزیک وتمامی کسانی که به هر نحوی برای برپا شدن این مجالس زحمت می کشند
سایت مردمی ورپشت
Www.Varposht.ir

🎍کانال مردمی ورپشت
@Varposhtonline