انجام طرح مرحله اول واکسیناسیون کوید ۱۹

طرح مرحله اول واکسیناسیون کوید ۱۹ در ورپشت

انجام طرح مرحله اول واکسیناسیون کوید ۱۹ در مرکز بهداشتی درمانی ورپشت
۱۹ اردیبهشت ماه