واژگونی کامیون در ورودی ورپشت

واژگونی کامیون در ورودی روستای ورپشت ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶فروردین براستی چرا باید ورودی بزرگترین روستای شهرستان (از نظر ایمنی و زیبایی و …) این چنین باشد؟ ای که دستت می رسد کاری بکن @varposhtonline

واژگونی کامیون در ورودی روستای ورپشت ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶فروردین

براستی چرا باید ورودی بزرگترین روستای شهرستان (از نظر ایمنی و زیبایی و …) این چنین باشد؟

ای که دستت می رسد کاری بکن

@varposhtonline