رژه خودرو ،موتوری و دوچرخه در روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ورپشت