باز هم حادثه در پیچ خطرناک ورپشت!

/نیسان ومینی بوس🚌 درجاده ی اصفهان داران به علت پیچ خطرناک ورپشت و لغزندگی جاده دراثر بارش باران بدون تلفات جانی دوشنبه۹۵/۱۱/۲۵ کانال مردمی ورپشت👇

/نیسان ومینی بوس🚌 درجاده ی اصفهان داران به علت پیچ خطرناک ورپشت و لغزندگی جاده دراثر بارش باران بدون تلفات جانی
دوشنبه۹۵/۱۱/۲۵
کانال مردمی ورپشت👇