تقدیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جناب آقای دکتر محمود رحیمی ورپشتی

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جناب آقای دکتر محمود رحیمی ورپشتی در راستای تلاش های بی وقفه ایشان جهت پیشرفت علم پزشکی

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جناب آقای دکتر محمود رحیمی ورپشتی در راستای تلاش های بی وقفه ایشان جهت پیشرفت علم پزشکی

photo_2018-02-19_12-06-04