نمایشگاه دست سازه دبیرستان قدس

نمایشگاه دست سازه دبیرستان قدس هنری از آینده سازان ورپشت کانال مردمی ورپشت @Varposhtonline

نمایشگاه دست سازه دبیرستان قدس
هنری از آینده سازان ورپشت

کانال مردمی ورپشت
@Varposhtonline